Model Ranges (ohms)
SET-3,10,30,50,100,500,1000 Single Range 0 To 3, 0 To 10, 0 To 30, 0 To 50, 0 to 100, 0 to 500, 0 to 1000
DET-3,5,10,30,50,100 Dual Range 0-3/30, 0-5/50, 0-10/100, 0-30/300,0-50/500, 0-100/1000
TET-3,5,10 Triple Range 0-3/30/300, 0-5/50/500, 0-10/100/1000